เอกสารสำหรับซื้อในนามบุคคล

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีบุคคลธรรมดา)

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ *
 • สำเนาทะเบียนบ้าน *
 • สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ( ต้องมีรายการปรับปรุงล่าสุดในเดือนปัจจุบัน) *
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองรายได้การทำงาน *
 • ใบเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย แสดงรายได้บุคคล ภงด.50 หรือ ทวิ 50 ( ถ้ามี)
 • เอกสาร หรือ หนังสือสัญญาว่าจ้างในการนำรถไปวิ่งงานหรือเข้าร่วม
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของไฟแนนซ์ )

หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันใช้เอกสารเหมือนข้างต้น

เครื่องหมาย * : เอกสารจำเป็นที่ต้องมี


เอกสารสำหรับซื้อในนามนิติบุคคล

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีนิติบุคคล)

 • หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ (จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นเจ้าของ)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับขอสินเชื่อ)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับเป็นผุ้ค้ำประกัน)
 • Statements บริษัท ( ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี )
 • ตราประทับบริษัท (ในวันที่ทำสัญญา)
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( กรรมการภายในบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา )