เอกสารสำหรับซื้อในนามบุคคล

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีบุคคลธรรมดา)

สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ *
สำเนาทะเบียนบ้าน *
สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ( ต้องมีรายการปรับปรุงล่าสุดในเดือนปัจจุบัน) *
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน , หนังสือรับรองรายได้การทำงาน *
ใบเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย แสดงรายได้บุคคล ภงด.50 หรือ ทวิ 50 ( ถ้ามี)
เอกสาร หรือ หนังสือสัญญาว่าจ้างในการนำรถไปวิ่งงานหรือเข้าร่วม
ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของไฟแนนซ์ )

หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันใช้เอกสารเหมือนข้างต้น

เครื่องหมาย * : เอกสารจำเป็นที่ต้องมี


เอกสารสำหรับซื้อในนามนิติบุคคล

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ (กรณีนิติบุคคล)

หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ (จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป)
หนังสือบริคณห์สนธิ
สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ห้างหุ้นส่วน (กรณีเป็นเจ้าของ)
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับขอสินเชื่อ)
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม (สำหรับเป็นผุ้ค้ำประกัน)
Statements บริษัท ( ย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี )
ตราประทับบริษัท (ในวันที่ทำสัญญา)
ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน ( กรรมการภายในบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา )